0800 256 info@edu.gov.to

FEEDBACK

ENGLISH VERSION

TRIAL DAY FEEDBACK FOR PARENTS AND GUARDIANS

The purpose of this feedback form is to collect vital information about your experiences in helping your children’s learning at home. Questions are asked in various formats: multiple choice, ranking statements and open-ended. Please try to answer all questions as honest as you could, within the contexts of this trial and that is to ensure all Tongan children’s learning will continue despite any school closures. Malo.

Download PDF here or Fill the form below:

Did all your children take part in the trial?

1. The promotion of the Trial Day in the press and other forms of communications gave me enough time to plan for my child/children’s learning at home.

2. As a parent/guardian and teacher, which of the following would you prefer that your children have access to in their learning at home?

3. I was able to easily follow the instructions planned by my child/children’s teacher for their learning at home.

4. My child/children really enjoyed their learning at home.

5. I am better prepared to help my child/children at home if I need to.

Q1. Which of the following do your children have access to for learning purposes? (For this question only, please tick all that you have)

Q2. As a parent/guardian and teacher, which of the following would you prefer that your children have access to in their learning at home?

Q3. By helping your children with their learning at home, what was the best experience for you?

Q4. What is the one form of teaching delivery you used the least to assist with your child/children’s learning at home?

Q5. Given your experience of teaching your children at home, what is one suggestion that you would like to make to improve learning at home?

12 + 3 =

Thank you very much for taking your time to complete this form, your feedback will be used to improve our teaching delivery.

TONGAN VERSION

FOOMU KE FAKAFONU ‘E HE MATU’A MO E TAUHI FANAU

Ko e taumuʻa ‘o e foomu ko ‘ení ke tānaki ‘a e ngaahi fakamatala mahuʻinga fekauʻaki mo hoʻo tokoniʻi ‘a hoʻo kiʻi taʻahiné pe tamasiʻi ‘i he taimi ko ‘eni ‘a ‘ene ako mei ‘apí. Ko e ngaahi fehuʻí ‘oku ‘oatu ia ‘i he founga kehekehe: tali fili, tali fakahokohoko pea moe tali fehuʻi. Kātaki ka ke tali totonu mai ‘a e fehuʻí ‘o fakatatau ki he polokalama fakaangaanga ‘o e ‘ahó ni pea ‘e tokoni ia ke fakapapauʻi ‘e hokohoko atu ‘a e ako lelei ‘a ‘etau fānau ‘o ka tapuni ‘a e ngaahi akoʻangá.  Mālō.

Foomu heni pe koe fakafonu e foomu ‘i lalo:

Naʻe kau kātoa ‘a hoʻo fānau ‘i he fakaangaanga ko ‘ení? Maaka ‘a hoʻo tali:

1. Ko hono fakahoko mai ‘a e fakamatala fekauʻaki moe ‘aho fakaangaangá ‘oku ne ‘omai ‘a e taimi feʻunga kiate au ke u palani ai ki he ako ‘a ‘eku fānau ‘e fakahoko mei ‘apí.

2. Naʻa ku malava ‘o teuteu lelei ke tokoni ki he ako ‘a ‘eku fānau ‘e fakahoko ‘i ‘apí..

3. Naʻe faingofua ‘aupito ‘a ‘eku muimui ki he fakahinohino naʻe ‘omai ‘e he faiakó fekauʻaki moe ako ‘a e fānau ‘i ‘apí.

4. Naʻe fiefia ‘aupito ‘a ‘eku fānau ‘i heʻenau ako naʻe fakahoko mei ‘apí

5. ‘Oku ou mateuteu lelei ‘aupito ke tokoniʻi ‘a ‘eku fānau ‘i ‘api ‘o kapau ‘e fiemaʻu.

1. Ko e hā ‘i he ngaahi founga ‘oku hā atú naʻe malava ke ngāueʻaki ‘ehe fānau ki he akó?

2. Ki he Mātuʻa moe kau faiakó, ko e ha ʻi he ngaahi founga ‘oku hā atu ‘oku ke loto ke ngāueʻaki hoʻo fānau ‘i he ‘enau ako mei ‘apí?

3. Mei hoʻo tokoni ki he ako hoʻo fānau mei ‘apí, ko e ha ‘a hoʻo taukei lelei tahá?

4. Mei hoʻo tokoni ki he ako hoʻo fānau mei ‘api, ko e ha ‘a hoʻo taukei naʻe ‘ikai leleí?

5. ‘I hoʻo taukei ‘i hono akoʻi ‘a e fānau ‘i ‘apí, ko e hā ha meʻa ‘e taha ‘oku ke pehē ‘e tokoni ke fakaleleiʻiʻaki ‘a e ako ko eni mei ‘apí.

5 + 12 =

Fakamalo atu ‘i ho’o tuku taimi ke fakafonu ‘a e foomu ko ‘eni;  Kātaki ‘ave ‘a e foomu ko ‘ení ‘i he ‘osi ‘a hono fakafonú ki he: Puleako ‘o e ‘apiako ‘oku ako ai ‘a hoʻo fānau pe koe ‘imeili ki he  ceo@edu.gov.to

Please Note: Trial is on Week 29 Term 3