0800 256 info@edu.gov.to

MATHS – CLASS 2 (WEEK 11)

WELCOME TO YOUR DIGITAL CLASSROOM.

Below You will find your Learning Subject for this Week

Lēsoni – TĀNAKI

Ko e lesoni fika eni ma’ae Kalasi 2´. Ko e lêsoni ko eni´ ‘i he TĀNAKI´. Fānau Kalasi 2 ko ho’omou ako ki he mata’ifika ‘e ngata ia ki he 99. Ko ho’omou tānaki ke ngata pe ki he 99 e mo’oni pea ‘e malava pē ke fakalaka he 99 ki he fānau vave ange´. ‘E lelei ke mou lau hoko atu mei he mata’ifika koee ‘oku lahi he ongo mata’ifika te ke tānaki´. Fiema’u ke ke ma’u mo e ngaahi hoa’i nōmipa ke ma’u e 5 pehe ki he 10 hange ko e ngaahi hoa’i nomipa ke ma’u ‘a 5 ko 1 mo 4, 2 mo 3, 3 mo 2 pea pehe kia 4 mo 1. ‘E tokoni e lēsoni ko eni´ ke vave ange mo tonu pea ke ‘ilo foki e founga fakahoko’aki e tānaki. MĀLŌ.

Ko e ngaahi ngaue eni teke lava ‘o fai mei ‘api na. 

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Note: Trial is on Week 29 Term 3