0800 256 info@edu.gov.to

TONGAN LANGUAGE – CLASS 4 (WEEK 29)

WELCOME TO YOUR DIGITAL CLASSROOM.

Below You will find your Learning Subject for this Week

FAKAHINOHINO

Ko e lēsoni ko eni ma’ae Kalasi 4 fekau’aki ia mo e “fakahinohino”. ‘E ako heni he fānau e founga ki hono fa’u mo e tali fehu’i mei he fakahinohino. Taimi tatau ‘oku nau lava pe ‘o ‘ilo’i ai e ngaahi tu’unga faka-kalama hangē ko e veape. Ko e Fakahinohino ‘oku fa’a kamata’aki e lea ngāue pe veape′.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Note: Trial is on Week 29 Term 3